Login | Create an Account

NameFrom DateTo Date
Sh. Rakesh, PCS 21/01/1985 19/03/1986
Sh U. D. Choubey, PCS 14/07/1986 14/09/1989
Sh. Chandra Singh, PCS 14/09/1989 05/01/1990
Smt. Sunistha Singh, PCS 06/01/1990 01/07/1992
Sh. Pramanshu, PCS 03/07/1992 13/06/1994
Sh. S. K. Nigam, PCS 24/06/1994 17/07/1996
Sh. Pankaj Gangwar, PCS 18/07/1996 25/04/1998
Sh. P. K. Aggarwal, PCS 27/04/1998 10/05/1999
Sh. Vivek Varshney, PCS 24/07/2000 18/03/2001
Sh. Kunwar Singh, PCS 19/03/2001 19/09/2001
Sh. Ravindra Godbole, PCS 20/09/2001 14/06/2004
Sh. V. S. Negi, PCS 25/06/2004 21/04/2005
Sh. P. K. Mulasi, PCS 06/05/2005 16/05/2005
Sh. U. C. Kabadwal, PCS 17/05/2005 01/08/2008
Sh. Y. K. Pant, PCS 01/08/2008 13/08/2008
Sh U. C. Kabdwal, PCS 13/08/2008 08/12/2009
Sh. Sushil Kumar, PCS 11/01/2010 17/10/2010
Sh. Vinod K Suman, PCS 18/10/2010 12/10/2011
Sh. Y. K. Pant, PCS 12/10/2011 06/06/2012
Sh. Banshidhar Tiwari, PCS 07/06/2012 17/04/2015
Sh. Prakash Chandra Dumka, PCS 18/04/2015 Till Date